ПРАВИЛА

Общи Условия и Правила за участие в игра на FINO “По следите на “Изпечената” домакиня”!

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора и останалите натоварени от него лица от една страна и потребителите, участващи в Играта, от друга страна. Всеки един от потребителите декларира, че е запознат с изложените по-долу общи условия и се задължава да спазва същите.

 

Официални правила на промоцията:

 

 1. Организатор

1.1.Организатор на Играта е САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ООД с ЕИК 831542220, със седалище и адрес на управление: София 1517, Враждебна, Ботевградско шосе 247, ет.4, наричано по-долу за краткост “Организатор”.

1.2.Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта, наричани по-долу за краткост “Официални правила” или “Общи условия”. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.fino-bg.com . Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или променя Официалните правила на Игратапо всяко време. При извършване на промени, Организаторът уведомява потребителите за тях чрез публикуването им на интернет-страница www.fino-bg.com

 

 1. Период и териториален обхват на провеждане на Играта

2.1.Играта ще се проведе в периода от 00:00:00 часа на 01.04.2021г. до 23:59:59 часа на 31.05.2021г.

2.2. Играта е валидна за цялата територия на Република България за промоционалния период, описан в чл. 2.1.

 

 1. Продукти, участващи в Играта

3.1.Продукти FINO от всички категории, независимо от вида и стойността

 

 1. Правила за участие в Играта

4.1.С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, описани в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

4.2.Общите условия  са публично оповестени през целия период на промоцията на интернет-страница www.fino-bg.com

4.3. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждането й, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра не могат да бъдат участници служители на “Сарантис България ООД”, както и свързани с тях лица, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

4.4. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, регистрирайки нова касова бележка/фактура, но може да спечели само една награда.

4.5. За да получат награда от Играта, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата касова бележка.

4.6. Право на участие има всеки потребител, който отговаря на условията на настоящия раздел и е закупил наведнъж продукти с марка FINO на стойност минимум 5 лева.

4.7. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

4.8. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие на точка 1, под-точка 1.2., в случай че настъпят  злоупотреби, нарушения на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участващите не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 

 1. Начин на провеждане на Играта (Промоцията)

5.1. Купи продукти FINO (независимо от вида) на обща стойност минимум 5 лева от магазин в България, вкл. електронен магазин. Необходимо условие е закупуването на продукти FINO на обща стойност от не по-малко от 5 лева да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура или друг документ за покупката.

5.2. Регистрирай стойността на покупката, датата и номера от касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата и общата сума с ДДС, на интернет страницата www.fino-bg.com 5.3. При регистрацията участникът трябва:

– да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата и общата сума с ДДС от фактурата;

– да въведе общата сума от закупените продукти FINO;

– да въведе датата на касовата бележка/фактурата, която трябва да съответства на периода на Промоцията;

– да отбележи, че не е робот;

– да въведе валиден български мобилен номер;

– да потвърди (чрез чек-бокс) че: ще запази и предаде касовия бон/фактурата на куриера при получаването на наградата, че желае да участва и е запознат и съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.fino-bg.com

5.4. С регистрацията си за участие в Играта, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта (Промоцията). Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта (Промоцията), няма да може да участва в Играта.

5.5. При правилно регистриране в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

5.6. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, които ще се теглят след края на Играта в периода 01.06.2021г.-07.06.2021г., като от всички регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат по една награда от описаните в т. 6.1., а именно 5 броя уреда за готвене на пара, 10 броя кошници за пикник и 50 броя комплекти продукти Fino (всеки комплект съдържа 10 продукта).
5.7. Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 01.04.2021 г. или след 23:59 ч. на 31.05.2021 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

5.8. Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на Играта, регистрирайки нова касова бележка/фактура. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка/фактура вИиграта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

5.9. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

 

6.Награди
6.1. Наградите в Играта са 5 броя уреда за готвене на пара, 10 броя кошници за пикник и 50 броя комплекти продукти Fino (всеки комплект съдържа 10 продукта).
6.2. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

6.3. Тегленето на печелившите на всички награди по т.6.1., ще бъде извършено на случаен принцип измежду всички участници, регистрирали надлежно номер на поне една касова бележка, чрез специално разработен за целта софтуер, след края на Играта (Промоцията), в срока по т.5.6.
6.4. Теглене на описание в т.6.1. награди ще започне от уред за готвене на пара, след изчерпване на обявените количества ще се изтеглят награди тип кошници за пикник и последно ще бъдат изтеглени 50 броя комплекти Fino, като с една касова бележка може да се спечели само една награда.

6.5. Резултатите ще бъдат оповестени до 24 часа след провеждане на тегленето на сайта www.fino-bg.com. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите, като последните 3 цифри от номера (напр.08862085***) ще бъдат скрити , посочени в регистрационната форма за участие в Играта на www.fino-bg.com.

6.5. В срок до 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

6.6. Независимо от посоченото в т. 6.5., Участниците в Играта се задължават да посетят www.fino-bg.com, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

6.7. Един участник може да спечели само една награда.

 

 1. Получаване на наградите
  • Наградите по т.6.1 от Играта ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всички спечелили на посочен от тях адрес в Република България в срок от 20 (двадесет) работни дни след потвърждаване на данните за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същ адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 2 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката, по преценка на Организатора.
  • Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
  • Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.
  • Организаторът умолява участниците в Играта (Промоцията) да пазят старателно касовата бележка/фактура на място, което да съхрани нейната цялост и четливост – награди няма да бъдат предоставяни срещу изтрити касови бележки/фактури, на които не се разчитат задължителните елементи от регистрацията!
  • Наградите се предоставят само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриер, представена печеливша касова бележка/фактура и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение може да се приема и копия на печеливши касови бележки/фактури само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че касовият бон не съдържа ясно означение за направените покупки Фино, необходимо е участникът да предостави допълнителен документ за покупката (напр. стокова разписка), който недвусмислено потвърждава декларираната покупка.
  • Куриерът проверява съответствието на данните от предоставената касовата бележка дали отговарят на регистрираните, като номер, дата и обща сума и задържа същата, за да я предаде на Организатора. При непредставяне на касова бележка или разминаване между данните в касовата бележка и тези, декларирани от участника при регистрацията му за Играта, Участникът няма право да получи наградата, като участието му в Играта се прекратява незабавно, без Организаторът да дължи каквото и да е обезщетение за това.

 

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ. Обработване на лични данни
  • Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • Включвайки се в Играта на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на „Сарантис България″ ООД
  • Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с участие в Играта са следните: име, фамилия и телефон на участниците, пълно име по документ за самоличност и ЕГН/ЛНЧ (респ. дата на раждане, националност и данни от национален паспорт на граждани на други държави без ЛНЧ) на печелившите и адрес за доставка на наградите.
  • Предоставените от участниците лични данни ще бъдат обработвани от „Сарантис България“ ООД, само за цели, свързани с Играта,в т.ч. и за разпространение на спечелените награди и в случай, че участникът се е възползвал от опцията да бъде информиран за следващата игра на FINO. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт fino-bg.com Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.
  • Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, респ. не са изявили желание да бъдат уведомявани за следващи игри и промоционални активности на FINO, се унищожават след края на промоцията.
  • В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на наградите от всички спечелили, публикацията, оповестяваща играта, ще бъде премахната.
  • За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите уреди за готвене на пара, спечелилите Кошница за пикник и спечелилите продукти с марка FINO, да предоставят имената си по документ за самоличност и ЕГН/ЛНЧ (респ. дата на раждане, националност и данни от национален паспорт на граждани на други държави без ЛНЧ), като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • За повече информация относно защитата на личните данни, вижте Политиката за защита на личните данни, публикувана на fino-bg.com

 

 1. ДРУГИ

9.1 Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

9.2 Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в Играта, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.
9.3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

9.4. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.fino-promo.bg.
9.5. Организаторът си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на Играта, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, Играта не може да започне в срок. В този случай новият срок на Играта ще бъде посочен на интернет адреса www.fino-bg.com

9.6. При регистрирането на значителен брой касови бележки или при регистриране на една касова бележка повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, Организаторът има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че Организаторът констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в Играта.

 

 1. Прекратяване на Играта

10.1. Организаторът има право по всяко време да прекрати Играта, обявявайки това на интернет адрес www.fino-promo.bg., в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на Играта, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или други подобни.

10.2. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период и при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда.

10.3. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, по своя преценка и без да посочва причина за това, като обяви това на: www.fino-bg.com.

10.4. В случай че Играта бъде прекратена, Сарантис България ООД не дължи обезщетение на участниците, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

 

11.Разни
11.1. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.