Политика на поверителност

Общи разпоредби

  1. Условия за ползване и политика за конфиденциалност

 

1.1. С влизането си в тази Интернет страница и използването на информацията, която тя съдържа, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.

 

1.2. Страницата www.fino-bg.com  се администрира от САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ООД с ЕИК 831542220, със седалище и адрес на управление: София 1517, Враждебна, Ботевградско шосе 247, ет.4, тел 02 969 09 66 и е създадена с цел организиране на рекламна потребителска кампания. САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ООД си запазва правото да променя съдържанието на страницата (уеб сайта) и настоящите условия без предизвестие.

 

  1. Събиране на лични данни

 

2.1. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в Кампанията “По следите на “Изпечената” домакиня”!, наречена „Играта“, е Организаторът САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ООД

 

2.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име, презиме, фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Промоцията и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта www.fino-bg.com , e необходимо условие за участие в Кампанията (Играта). Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.fino-bg.com . Участието в Кампанията предполага, че участниците познават и са съгласни с  настоящите Официални правила. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право, чл.73 от Закона за данъците върху физическите лица. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени след изтичане на посочените срокове.

 

2.2.1. Личните данни, адрес за доставка, телефон, имейл ще бъдат съхранявани в рамките на до 3 месеца от приключване на промоцията, освен ако законът не изисква по-дълго съхраняване на данните.

 

2.3. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

 

2.4. Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на Национална агенция по приходите, на партньори на Организатора в рамките на ЕС за целите на администриране на Играта, както и на куриерска фирма за доставка на наградите.

 

2.5. Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Промоцията, с изключение на законово предвидените случаи.

 

2.6. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:

 

(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.

 

(б) Правото да оттегли съгласието си по всяко време.

 

(в) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.

 

(г) Организаторът да коригира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД.

 

(д) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.

 

(е) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени).

 

(ж) Право на жалба до надзорен орган – Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg,  София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-555, kzld@cpdp.bg).

 

2.7. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 2.6, трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено лице, писмено заявление на имейл адрес bg_gdpr@sarantisgroup.com, което съдържа името на участника, телефон за връзка, име на промоцията във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в промоцията за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

 

2.8. За да изпълни задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички спечелили голяма награда да предоставят имена и адрес по документ за самоличност, както и ЕГН/ЛНЧ (респ. дата на раждане, националност и данни от национален паспорт на граждани на други държави без ЛНЧ и/или без български документ за самоличност)  като тези лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на справката по споменатата по-горе в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ във вр. с чл.38, ал.14,, в случай че наградата не е на незначителна стойност (т.е. същата е над 100лв. без ДДС или съответна друга стойност посочена в действащото законодателство), Организаторът има задължението да начисли и удържи данъка, да Декларира  спечелената  награда  и начисления и удържан данък пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същия в съответните срокове. Към датата на обявяване на настоящите правила Наградите в Играта са с незначителна стойност по см. на ЗДДФЛ.

 

2.9. Приемайки Официалните правила на Играта

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните ми данни;

 

(б) Доброволно прeдоставям личните ми данни;

 

(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора  за целите, посочени в тези Официални правила;

 

(г) Информиран съм, че по реда на т. 2.6. във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.

 

2.10. Запознат/а/ съм с разпоредбите на ЗДДФЛ във връзка с данъчно облагане на парични и предметни награди и подаръци, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, на стойност над 100 лева.